Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn, tenzij en voor zover schriftelijk per transactie anders, bij uitsluiting op alle offertes en leveranties door, alsmede alle overeenkomsten met opdrachtnemer. Door de afnemer al dan niet onder verwijzing naar eigen standaard- inkoopvoorwaarden gestelde condities, die van het hierin bepaalde afwijken, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer aanvaard. Toezeggingen en verklaringen, door- en afspraken met vertegenwoordigers van opdrachtnemer- verbinden opdrachtnemer slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2. Prijzen en offertes
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijzen, ook die welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, steeds vrijblijvend. Indien met name na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigen optreden in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderszins, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak. Offertes voor speciale aanmaken gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. Bij bestelling van geringere aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Een meer of minder levering van 10 % op bestelde aantallen van speciaal gemaakte producten, behouden wij ons steeds voor. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen inclusief emballage, doch exclusief omzetbelasting en gesteld in Nederlandse courant, tenzij anders overeengekomen. Boven een bepaalde ordergrootte gelden de prijzen franco bestemmingsland Nederland, beneden deze waarde wordt een uniform vrachtbedrag in rekening gebracht.

3. Levertijd
Vermelde leveringstermijnen zijn vrijblijvend. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook, daaronder te begrijpen werkstaking en het niet voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade, ontstaan door te late levering. Het eventueel annuleren van een order tengevolge van een te late levering, zal slechts door ons na onderling overleg kunnen worden geaccepteerd.

4. Risico en eigendomsoverdracht
Het risico van lies en/of schade aan de goederen gaat op de afnemer over, zodar de goederen bij opdrachtnemer ter verzending wordt ingeladen. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze aan derden geen rechten verlenen met betrekking tot de goederen. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de opdrachtnemer te bewaren. Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn. Dit verminderd niets aan de overige rechten die aan opdrachtnemer toekomen. De afnemer is verplicht de niet betaalde goederen aan de opdrachtnemer terug te geven en machtigt door de transactie aan te gaan, opdrachtnemer onherroepelijk de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden daartoe door een vertegenwoordiger te doen betreden. Indien in zulk een geval de goederen door afnemer uit de originele verpakking zijn verwijderd en anderszins opgeslagen, dient de afnemer te allen tijde te kunnen aantonen, dat de desbetreffende goederen van opdrachtgever afkomstig zijn. Het terughalingsrecht geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijze kunnen afleiden, dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, zelfs wanner de betaling niet opeisbaar is.

5. Reclamaties en aansprakelijkheid
De afnemer dient de goederen terstond bij ontvangst te controleren op afmeting, maatvoering, gewicht, hoeveelheid, afwerking e.d. De afnemer dient binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak terzake vervalt. Voor afwijkingen ten opzichte van uitdrukkelijk overeengekomen eisen en/of toleranties die eerst bij verwerking blijken, blijft opdrachtnemer gedurende 3 maanden na aflevering aansprakelijk. In beide gevallen worden de goederen, indien afnemer aantoont, dat deze goederen dientengevolge niet te verwerken en/of functioneel niet bruikbaar zijn, alleen door opdrachtnemer teruggenomen en geremplaceerd dan wel gecrediteerd, indien en voor zover deze artikelen nog in originele verpakking verpakt zijn en het voornemen tot het retour zenden vooraf aan opdrachtnemer is gemeld. Indien de door opdrachtnemer geleverde goederen op onjuiste wijze worden toegepast,dan ook, ontstaan door tekortkomingen en /of afwijkingen in materiaal of uitvoering van de goederen, tenzij tengevolge van niet door opdrachtnemer verrichtte nabewerkingshandelingen aan de door haar geleverde goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de netto factuurwaarde van de goederen die de schade veroorzaakten en vervalt elke aanspraak van afnemerszijde, terzake binnen 3 maanden na aflevering daarvan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan goederen die zij van derden heeft betrokken. Zij zal in plaats daarvan aan de afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij terzake jegens de leverancier kan doen geldend maken. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard of welke vorm dan ook, ontstaan in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen advies en/of voorlichting verbindt zich opdrachtnemer te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van of in verband met het door opdrachtnemer aan afnemer geleverde product.

6. Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. De afnemer is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist. Vanaf de vervaldag is de afnemer over het achterstallige een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand op een hele maand zullen worden gesteld Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke op de incassering van onze vordering vallen en hierbij gesteld worden op minimaal 25 % van onze vordering met een minimum van € 125,00, zijn voor rekening van de afnemer. Indien de afnemer ook na schriftelijke aanmaning met betaling in gebreke blijft, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging van zijn bedrijf of liquidatie daarvan, wordt al hetgeen opdrachtnemer overigens van de afnemer te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig ontbonden te verklaren en de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar overige rechtsmiddelen terzake.

7. Overmacht
Indien opdrachtnemer niet instaat is aan één of meer harer verplichtingen te voeldoen tengevolge van een omstandigheid buiten haar macht, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder bedoelde omstandigheden zijn begrepen oorlogshandelingen, mobilisatie, wettelijke en overheidsmaatregelen die invoer-, uitvoerproductie of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan arbeid, energie of grondstoffen, transportmoeilijkheden, vertraagde levering door leveranciers, alsmede elke omstandigheid die opdrachtnemer redelijkerwijze niet kon voorzien, zonder dat ze overigens de invloed daarvan op de uitvoering van de overeenkomst behoeft aan te tonen.

8. Auteursrecht
Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door opdrachtnemer verstrekte prijscouranten, brochures of dergelijke, voor welk doel dan ook, zijn zonder haar uitdrukkelijk toestemming verboden. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens of prijzen daarin, kunnen geen aanspraken worden verleend.

9. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van de vestiging van de opdrachtnemer.

10. Conversie
Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstig betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.